Oferta Poradni

 

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 19,  a w soboty od 8 do 16.

 

Poradnia udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży, z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, działających na terenie dzielnicy Targówek. Poradnia udziela również pomocy i wsparcia rodzicom i nauczycielom.

 

Każda placówka ma przydzielonego z poradni psychologa, który zajmuje się diagnozowaniem potencjalnych możliwości dziecka, rozpoznawaniem symptomów zaburzeń oraz ustalaniem sposobów pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Psycholog opiekujący się placówką prowadzi indywidualne konsultacje dla pedagogów, wychowawców i rodziców dotyczące trudności dydaktycznych i wychowawczych uczniów. Zapisy mogą odbywać bezpośrednio u psychologa opiekującego się daną placówką lub w sekretariacie.

 

Poradnia powadzi także szereg działań diagnostycznych i postdiagnostycznych, w tym zajęć grupowych, których ofertę przedstawiamy w poniższych tabelach. Zapisy możliwe są w sekretariacie Poradni lub bezpośrednio u osób prowadzących zajęcia.

Podejmowane działania

Osoba prowadząca

Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka w wieku  do 3 lat

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

 

 

 

Jolanta Niksińska

Ewa Mirowska

Karolina Graf

Anna Peschel-Świerkosz

Grażyna Szutowska

Agnieszka Babis

Joanna Turek

Danuta Szpręgiel

Katarzyna Bartkiewicz-Godoń

 

Terapia EEG-Biofeedback

Anna Sołtys

Anna Rózycka

Diagnoza i terapia percepcji słuchowej, problemów w czytaniu i pisaniu, zaburzeń mowy metodą Tomatisa

Beata Kiełbus

Kamila Wójcicka

Diagnoza i terapia percepcji słuchowej, problemów w czytaniu i pisaniu, zaburzeń mowy metodą Warnkego

Marzenna Czarnocka

Anna Peschel

 

Terapia logopedyczna, doradztwo i instruktaż dla rodziców

Kamila Wójcicka

Karolina Graf

Anna Peschel-

Swierkosz

Katarzyna Bartkiewicz-Godoń

 

 

Diagnoza  i terapia integracji sensorycznej

Agnieszka Babis

Magdalena Procajło

Marta Milczarek

 

Psychoterapia indywidualna dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi

Magdalena Bochenek

Katarzyna Brudka

Anna Skłodowska

 

Systemowa terapia rodzin

Anna Skłodowska

 

Wideotrening  Komunikacji (VIT)

Grażyna Ciechanowska

Małgorzata Zdzienicka

Diagnoza preferencji zawodowych i preorientacja zawodowa, pomoc                    w planowaniu dalszej drogi kształcenia

 

Ewa Cacko

Ewa Myszkowska

Konsultacje dla dzieci i rodziców dzieci klas III-VI mających trudności                  w pisaniu

Maria Serzysko

 

 

Konsultacje dla rodziców dotyczące trudności szkolnych dzieci

Kinga Karaś

Konsultacje dla rodziców dzieci o obniżonych możliwościach intelektualnych

Jolanta Niksińska

Elżbieta Krasnodębska

 

Doradztwo dla dzieci zdolnych i ich rodziców oraz nauczycieli

Małgorzata Gołąb

 

Współpraca ze szkołami, które otrzymały certyfikat „Wars i Sawa”, wspierającymi uczniów uzdolnionych

Małgorzata Gołąb

Doradztwo merytoryczne dla nauczycieli przedszkoli, pedagogów, terapeutów pedagogicznych prowadzących zajęcia korekcyjno                               - kompensacyjne w szkołach

 

Kinga Karaś

Anna Zych

Konsultacje dla rodziców i nauczycieli w ramach Dzielnicowego Centrum ds. Integracji, dotyczące organizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych

 

Jolanta Niksińska

Marzenna Czarnocka

Doradztwo merytoryczne dla logopedów szkół   i przedszkoli

 

Anna Peschel

 

Indywidualne konsultacje dla rodziców oraz nauczycieli wszystkich poziomów nauczania dotyczące trudności wychowawczych

 

Barbara Rajewicz

Indywidualne konsultacje dla młodzieży, rodziców i nauczycieli będących ofiarami i/lub świadkami przemocy

Barbara Rajewicz

 

 

Konsultacje w zakresie działalności Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie

Magdalena Bochenek

 

Interwencja kryzysowa w szkole

Magdalena Bochenek

 

ZAJĘCIA GRUPOWE dla dzieci ORGANIZOWANE NA TERENIE PORADNI

Grupa wiekowa

Temat zajęć

Prowadzący

0 – 3 lata

Zajęcia wspomagające rozwój dzieci posiadających opinie
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Koordynator

– Danuta Szpręgiel

4 – 5 lat

Rozwijanie kompetencji językowej

Karolina Graf

Anna Peschel

4 – 6 lat

Zajęcia wspierające rozwój psychospołeczny

Emilia Muciek

5 – 6 lat

Stymulowanie rozwoju poznawczego

Grażyna Ciechanowska

Maria Ziemba

5 – 6 lat

Zajęcia rozwijające sprawność grafomotoryczną i orientację przestrzenną

Kinga Karaś

5 – 6 lat

Terapia ręki

Kinga Karaś

5 – 6 lat

Trening koncentracji uwagi

Anna Puchała

5 – 6 lat

Trening umiejętności społecznych

Anna Puchała

Agnieszka Pomianowska

6 lat

Trening Zdolności Intelektualnych

 

Małgorzata Gołąb

6 lat

Zajęcia stymulująco – korekcyjne dla dzieci rozpoczynających naukę w klasie I

Kinga Karaś

7 – 8 lat

Zajęcia rozwijające umiejętności manualne, przestrzenne, koncentrację

Kinga Karaś

7 – 8 lat

Terapia ręki

Kinga Karaś

0 – VI

klasa SP

Zajęcia wspomagające rozwój myślenia i edukację matematyczną

Maria Serzysko

0 – VI

klasa SP

Terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania

Maria Serzysko

Anna Zych

I

klasa SP

Rozwijanie świadomości fonologicznej i nauka czytania

Karolina Graf

Kamila Wójcicka

I – VI

klasa SP

Zajęcia rozwijające technikę i tempo czytania

Maria Serzysko

II – III

klasa SP

Trening myślenia twórczego dla dzieci ogólnie uzdolnionych

Małgorzata Gołąb

II – III

klasa SP

„Uwaga, skoncentruj się”

Maria Serzysko

II – III

klasa SP

Zajęcia wspomagające rozwój myślenia matematycznego

Maria Serzysko

Małgorzata Zdzienicka

IV -V

klasa SP

Trening umiejętności społecznych

Marta Myślińska

 

IV – VI

klasa SP

Doskonalenie techniki czytania dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Kinga Karaś

IV – VI

klasa SP

Trening ortograficzny

Maria Serzysko

IV – V

klasa SP

Trening myślenia twórczego dla dzieci ogólnie uzdolnionych

Ewa Myszkowska

IV – VI

klasa SP

Grupa terapeutyczna  dla dzieci z trudnościami                             w funkcjonowaniu społeczno – emocjonalnym

Anna Skłodowska

V – VI

klasa SP

Trening ortograficzny

Maria Serzysko

V – VI

klasa SP

Zajęcia wspomagające rozwój myślenia matematycznego

Maria Serzysko

Małgorzata Zdzienicka

Iwona Grymuła

Powyżej 7 r. ż.

Diagnoza i terapia odruchów metodą INPP

Beata Kuczewska -Kiełbus

I-III klasa SP

CCC – Całe Ciało Czyta

Beata Kuczewska - Kiełbus

I-III klasa SP

SOS  Samodzielność – org. Czytania wolnego – społeczne życie

Beata Kuczewska-Kiełbus

III-VI

klasa SP

Metoda Instrumental Enrichment

Grażyna Ciechanowska

I – III  klasa gimnazjum

Trening czytania

Anna Peschel

Anna Andrys

I – III klasa gimnazjum

Trening Pewności Siebie - dla uczniów o obniżonej samoocenie lub/i doznających przemocy rówieśniczej

Agnieszka Młynarczyk

 

ZAJĘCIA dla uczniów ORGANIZOWANE NA TERENIE PLACÓWEK

III klasy gimnazjum,

I liceum

„Bez ryzyka” – warsztat profilaktyczny HIV/AIDS

 

Barbara Rajewicz

wszystkie klasy gimnazjum

liceum

Normy, zasady, granice funkcjonowania w grupie rówieśniczej

 

Barbara Rajewicz

I gimnazjum,

I liceum

Zajęcia adaptacyjno – integracyjne

Ewa Cacko

Ewa Myszkowska

III klasy gimnazjum,

III liceum

Zajęcia antystresowe dla uczniów

Ewa Cacko

Ewa Myszkowska

III liceum

Warsztaty dotyczące autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej oraz planowanie dalszej drogi zawodowej

Ewa Cacko

Ewa Myszkowska

 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

„Bez klapsa” - warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku 0 – 6 lat

Anna Skłodowska

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Barbara Rajewicz

Grażyna Szutowska

Grupa wsparcia dla rodziców adolescentów dla rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi w wieku dorastania

Agnieszka Młynarczyk

Klub Pedagoga Terapeuty

Anna Zych

Klub Pedagoga

Grażyna Ciechanowska

Grupa wsparcia dla logopedów

Anna Peschel

Karolina Graf

Spotkania i prelekcje dla rodziców dotyczące profilaktyki uzależnień dla rodziców uczniów klas VI SP i I gimnazjum

 

Barbara Rajewicz