Do pobrania

Indywidualne nauczanie:

- zaświadczenie lekarskie do indywidualnego nauczania
- opinia nauczycieli do indywidualnego nauczania 
- wniosek do zespołu orzekającego

Zaświadczenie lekarskie - lekarz medycyny pracy

Wczesne wspomaganie rozwoju
- zaświadczenie lekarskie do opinii o wczesnym wspomaganiu
- wniosek do zespołu orzekającego

Kształcenie specjalne
- zaświadczenie lekarskie do kształcenia specjalnego
- opinia nauczycieli do orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
- wniosek do zespołu orzekającego

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia 
- zaświadczenie lekarskie do zindywidualizowanej ścieżki
- opinia nauczycieli do zindywidualizowanej ścieżki

 

Druki poradni:

 

Wniosek o przeprowadzenie badań

 

Wniosek o przekazanie teczki

 

 

Akty prawne:

 

Statut poradni

 

Rozporządzenie w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r. poz. 1157)

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2013.532)

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113 ze zm.)

 

Rozporządzenie w sprawie opinii i orzeczeń wydawanych przez zespoły orzekające