Terapia Matematyczna

 

0 1 2 3 4 6 7 8   9    2    3    4   5

6   7  0  6   7  8   9   1   2    3   4   5  6   7

 

 

W ramach terapii matematycznej w naszej poradni prowadzone są zajęcia wspomagające myślenie matematyczne u dzieci.


Program zajęć adresowany jest do uczniów edukacji wczesnoszkolnej doznających niepowodzeń w uczeniu się matematyki.

Na zajęcia matematyczne dzieci są zgłaszane przez psychologów, nauczycieli lub rodziców. Zajęcia nie zastępują zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom w szkole.

 

 

 

 

Celem zajęć jest:

- stymulowanie rozwoju umysłowego uczniów poprzez umożliwienie im gromadzenia odpowiednich doświadczeń poznawczych zdobywanych w działaniu,

- zwiększenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

- edukowanie rodziców - dostarczenie rodzicom wiedzy dotyczącej przyczyn trudności w uczeniu się matematyki na sposób szkolny, zapoznanie rodziców z metodami stymulacji rozwoju i metodami pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się matematyki.


Założenia teoretyczne programu oparte zostały na badaniach naukowych i rozwiązaniach praktycznych profesor Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej, która odwołuje się do koncepcji rozwoju poznawczego J. Piageta, J. S. Brunera i L. S. Wygotskiego.