Działalność Poradni

 

 

Poradnia obejmuje opieką dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół i placówek  działających na terenie dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Udzielamy także pomocy dzieciom zamieszkałym na terenie naszej dzielnicy, które nie uczęszczają do placówek oświatowych.

 

W sytuacji nagłej bądź kryzysowej do poradni może zgłosić się każda osoba, w tym  niepełnoletnia, z zastrzeżeniem, że przed osiągnięciem pełnoletniości władzę rodzicielską sprawują rodzice (prawni opiekunowie). To oznacza, że dalsze działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec osoby niepełnoletniej mogą być prowadzone jedynie za ich wiedzą i zgodą.

 

Z konsultacji telefonicznej można skorzystać podczas dyżurów telefonicznych  specjalistów. Możliwe są również spotkania informacyjne na terenie poradni.

 

Działania wobec pełnoletnich uczniów podejmujemy na ich wniosek.


Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej. We współpracy z rodzicami i nauczycielami  zajmujemy się w szczególności:

  • diagnozowaniem poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

predyspozycji i uzdolnień,
-  przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
-  specyficznych trudności w uczeniu się;

  • wspomaganiem dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:

szczególnie uzdolnionych,

- niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
-  z zaburzeniami komunikacji językowej,
-  z chorobami przewlekłymi;

  • prowadzeniem terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi,  niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;

  • pomocą dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

  • wspomaganiem dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;