Nauczyciele

 

 

Poradnia w  ramach  swoich  zadań  statutowych  wspomaga wychowawczą i edukacyjną  funkcję  placówek  systemu  oświaty, w  tym  udziela nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno -  wychowawczych.   Udzielamy  pomocy  nauczycielom  w  rozpoznawaniu  i  rozwijaniu  indywidualnych  możliwości, predyspozycji  i uzdolnień  dzieci  i  młodzieży.  Współpracujemy    ze   szkołami    i  placówkami  w  rozpoznawaniu    u   uczniów   specyficznych   trudności   w uczeniu  się,   w  tym ryzyka   wystąpienia  specyficznych  trudności   w  uczeniu   się u  uczniów   klas  I — III szkoły podstawowej. Specjaliści poradni współpracują z przedszkolami, szkołami i placówkami w zakresie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla dzieci i uczniów, w tym przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych, dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie.


Procedura wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się - & 6a

 

Procedura wydawania opinii w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki

 

BEZPIECZNA SZKOŁA